آوریل 12, 2021

متن کامل – بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

۴۷٫۳ مصرف رسانه ای داشتن ماهواره جدول شماره(۴-۷) وضعیت داشتن یا نداشتن ماهواره را نشان می دهد. چنانکه ملاحظه می شود، ۸۱٫۵ درصد اظهار داشته …

بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس …

درصد ۱ غیر شاغل ۲۰۲ ۵۰٫۵ ۲ شاغل ۱۹۸ ۴۹٫۵ نمودار‏۴‑۵: اشتغال وضعیت مالکیت منزل جدول شماره(۴-۶) وضعیت مالکیت منزل را نشان می دهد. همان …