آوریل 13, 2021

پژوهش – بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن- قسمت ۳

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. ۵۳گفتار پنجم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. ۵۶گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی …

بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن- قسمت ۴

گفتار دوم : زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. ۹۰گفتار سوم : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… ۹۲مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در …