ژانویه 23, 2021

ارزش افزوده اقتصادي //پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک

ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده همان‌طوري كه گفته شد، EVA به‌صورت زير محاسبه مي‌گردد:    (1-1)                                                                                    EVA = (r-c) × capital                                                                                           در فرمول (1-1) براي …