می 16, 2021

رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۱۸

مبنای انتخاب رشتههای مرتبط و غیرمرتبط واحدهای درسی رشتهها میباشد، رشتههایی که چند واحد درسی مربوط به بازار سرمایه و سرمایهگذاری داشته باشند، در گروه …

فایل دانشگاهی – رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۱۰

ریسک مدیریت: تصمیمات نادرست مدیران سرمایه گذاری صندوق ها نیز می تواند موجب کاهش ارزش دارائی های صندوق شود، توجه کردن به منافع شخصی در …

جستجوی مقالات فارسی – رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۵

نمودار(۷- ۴) وضعیت ریسک – سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری ۶۲جدول (۱۳-۴) نتایج آزمون همبستگی ۶۳جدول (۱۴-۴) نتایج آزمون همبستگی ۶۴جدول (۱۵-۴) نتایج آزمون همبستگی …