می 16, 2021

فایل دانشگاهی – جایگاه قدرت نرم در اندیشه سیاسی امام علی(ع- قسمت ۲۱

کیفیت دیپلماسی کیفیت تجارت کمکهای بشردوستانه عملکردهای سیاسی مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) این عناصر را در ساختار توازن حقوق در تطبیق با راهبرد مدیریتی مساوات بشر در …