آوریل 17, 2021

پژوهش – بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن- قسمت ۳

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. ۵۳گفتار پنجم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. ۵۶گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی …