آوریل 14, 2021

جستجوی مقالات فارسی – رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۵

نمودار(۷- ۴) وضعیت ریسک – سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری ۶۲جدول (۱۳-۴) نتایج آزمون همبستگی ۶۳جدول (۱۴-۴) نتایج آزمون همبستگی ۶۴جدول (۱۵-۴) نتایج آزمون همبستگی …

دسترسی به منابع مقالات : رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۷

مطالعات کتابخانه ای که با مراجعه به کتابخانه و سایت ها برای جمع آوری اطلاعات از چارچوب و ادبیات تحقیق استفاده شد.روش های میدانی که …