می 16, 2021

جستجوی مقالات فارسی – مواضع حقوقی سازمان ملل در خصوص جنگ ایران و عراق۹۳- قسمت ۴

الف)قطعنامه ۴۸۹ ۱۲۴ب)قطعنامه ۵۱۴ ۱۲۵ج)قطعنامه۵۴۰ ۱۲۷قطعنامه۵۲۸ ۱۲۸فصل پنجم بررسی قطعنامه ۵۹۸ ۱۳۱مبحث اول- زمینه های صدور قطعنامه ۵۹۸ ۱۳۲مبحث دوم – مفاد قطعنامه ۵۹۸ ۱۳۸مبحث …