آوریل 17, 2021

بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن- قسمت ۴

گفتار دوم : زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. ۹۰گفتار سوم : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… ۹۲مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در …

سایت مقالات فارسی – رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۸

۱-۳-۲ ) تاریخچه تشکیل صندوق های سرمایه گذاری۱-۱-۳-۲ ) تاریخچه تشکیل صندوق سرمایه گذاری در جهانفعالیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک به سال ۱۸۲۲ یعنی …