آوریل 17, 2021

فایل دانشگاهی – بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده از …

لغزش‌ها، که از رفتارهای ناخودآگاه ناشی می‌شوند؛ وقتی روی می‌دهند که شما هدف درستی را تعیین می‌کنید اما در عمل، آن را درست انجام نمی‌دهید. …