برچسب: ذهنیت فلسفی

پایان نامه درباره شکیبایی در قضاوتهای موقت و مشروط و علاقه به اقدام در موقعیتی مبهم

از زمان بسیار قدیم,آرزوی همیشگی دانشمندان و فلاسفه دانستن مطالب موثق و مطمئن بوده است .ازسوی دیگر,ترس از نادانسته ها و هیجانات همیشگی نشانه فردی روان رنجوراست.بسیار شنیده ایم که کسی بگوید:(اگرفقط می توانستم مطمئن باشم که چه نتیجه ای بدست خواهدآمد,آنگاه می توانستم نگرانی درباره آنرا از خود دور کنم.این ندانستن است که فکر…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0

پایان نامه تعمق/ژرفا

1-زیر سوال بردن آنچه مسلم یا بدیهی تلقی می شود فردی که دارای ذهنیت فلسفی است در برابر فشار امور واضح و آنچه که دیگران آنرا بدیهی می شمارند,مقاومت نموده و آنچه را که دیگران زیر سوال نمی برند زیر سوال می برد.آنچه که ما به آن احتیاج داریم, شکهای مبهم و بی اساس در…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0

نظریه های فلسفی و روانشناختی تفکر

نخستین روانشناس تجربی ونت[1] (1920-1832)و تیچنر[2](1927-1867)که روانشناسی آنان به روانشناسی ساخت گرایی شهرت یافته,تفکر را تجربه ذهنی یا محتوی هوشیاری می دانستند.این معنای تفکر مترادف با توجه کردن است.ساختگرایان به شدت تحت تاثیر فیلسوفان تجربه گرای انگلیسی مانند جان لاک [3]دیویدهیوم[4] و جورح بارکلی[5] بودند.آنان نیز مانند این تجربه گرایان بر این باور بودند که…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0

راهنمای پایان نامه با موضوع استراتژی های تکنولوژی

استراتژی وظیفه ای استراتژی های وظیفه ای در سطح خرد,بیشتر ناظر به طراحی,تغییر و تعدیل محتوا و سرشت شغلهاست.این کار,گاهی به شکل فردی (یک شغل یگانه) و گاه نیز به شکل تغییر در گروهی از شغلها و یا وظیفه گروهی انجام می پذیرد.در سطح خرد هدف استراتژیهای وظیفه ای بیشتر در سمت جذب کردن شغل…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0