آوریل 14, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۱۷

کارگزاری تامین سرمایه نوین ۵-۳ ) ابزارها و روشهای گردآوری دادههایکی از اصلی ترین بخشها در یک کار تحقیقی جمع آوری اطلاعات میباشد چناچه این …