می 16, 2021

جایگاه قدرت نرم در اندیشه سیاسی امام علی(ع- قسمت ۲

فصل ۲٫ چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………….۱۴مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵ گذر قدرت از وجه سختافزاری به نرمافزاری……………………………………………………………۱۶ مفهوم قدرت نرم…………………………………………………………………………………………………….۱۹ منابع قدرت نرم………………………………………………………………………………………………………۲۱ کاربرد قدرت نرم در گفتمان لیبرالیستی……………………………………………………………………..۲۳ کاربرد قدرت …