آوریل 14, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس …

نداشتن سابقه بیماری روانی و مصرف داروهای روان گردان؛ عدم استفده از مداخلات روانشناسی و مشاوره ای دیگر؛ عدم ابتلاء به اختلالات سایکوتیک، دمانس و …

سایت مقالات فارسی – اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس …

۴-تسلط بر محیط :  یکی دیگر از کلیدهای رسیدن به بهزیستی، تحت کنترل داشتن جهان پیرامون است. یعنی هر کسی باید بتواند تا حد زیادی بر …