آوریل 17, 2021

جستجوی مقالات فارسی – رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۵

نمودار(۷- ۴) وضعیت ریسک – سطح تحصیلات مدیران سرمایه گذاری ۶۲جدول (۱۳-۴) نتایج آزمون همبستگی ۶۳جدول (۱۴-۴) نتایج آزمون همبستگی ۶۴جدول (۱۵-۴) نتایج آزمون همبستگی …

سایت مقالات فارسی – رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۸

۱-۳-۲ ) تاریخچه تشکیل صندوق های سرمایه گذاری۱-۱-۳-۲ ) تاریخچه تشکیل صندوق سرمایه گذاری در جهانفعالیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک به سال ۱۸۲۲ یعنی …