آوریل 17, 2021

بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده از مدل سه‌شاخگی …

این روش توسط «استنتون» (۲۰۰۰) برای تحلیل خطاها در صنعت نفت و گاز استفاده شد. امروزه از SHERPA به‌صورت گسترده استفاده می‏شود. ازجمله «کروان»(۱۹۹۴) برای …

متن کامل – جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیرآن در روابط با ایران- …

۷-۲ وابستگی یا وابستگی متقابل؟………………………………………………………………………………………..۲۳۸-۲ همگرایی یا وابستگی متقابل؟……………………………………………………………………………………….۲۴۹-۲ مفاهیم بنیادین نظریه وابستگی متقابل…………………………………………………………………………….۲۵۱-۹-۲ وابستگی متقابل…………………………………………………………………………………………………..۲۵۲-۹-۲ قدرت………………………………………………………………………………………………………………..۲۵۳-۹-۲ هزینه…………………………………………………………………………………………………………………۲۶۴-۹-۲ حساسیت و آسیب پذیری……………………………………………………………………………………..۲۷۵-۹-۲ تقارن و عدم …