آوریل 13, 2021

متن کامل – جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیرآن در روابط با ایران- …

۷-۲ وابستگی یا وابستگی متقابل؟………………………………………………………………………………………..۲۳۸-۲ همگرایی یا وابستگی متقابل؟……………………………………………………………………………………….۲۴۹-۲ مفاهیم بنیادین نظریه وابستگی متقابل…………………………………………………………………………….۲۵۱-۹-۲ وابستگی متقابل…………………………………………………………………………………………………..۲۵۲-۹-۲ قدرت………………………………………………………………………………………………………………..۲۵۳-۹-۲ هزینه…………………………………………………………………………………………………………………۲۶۴-۹-۲ حساسیت و آسیب پذیری……………………………………………………………………………………..۲۷۵-۹-۲ تقارن و عدم …