آوریل 17, 2021

پژوهش – اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس …

انفارکتوس قلبی(MI)درد قفسه سینه یا آنژین صدری که می تواند به صورت پایدار یا ناپایدار باشد.مرگ ناگهانیآریتمی ها[۶۰]نارسایی قلبیهر کدام از موارد فوق می تواند …