می 16, 2021

بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن- قسمت ۴

گفتار دوم : زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. ۹۰گفتار سوم : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… ۹۲مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در …