می 16, 2021

سامانه پژوهشی – کنترل غیرخطی بهینه ی جرثقیل های حامل کانتینر با استفاده از معادلات …

شکل‏۲‑۳: پاسخ سیستم حلقه بازجرثقیل باشتاب ارابهای صفر و بادپایه برابر (m/s)5/0- شکل‏۲‑۴: پاسخ سیستم حلقه بازجرثقیل باشتاب ارابهای(m/s2)2 درثانیه اول و بادپایه (m/s)5/0 شکل‏۲‑۵:پاسخسیستمحلقه بازجرثقیلباشتابارابهای(m/s2)2درثانیهاولوبادپایه (m/s)5/0-همانطوریکه …