آوریل 14, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی میزان و علل انجام اپیزیوتومی در بیمارستان ایزدی و الزهرا قم …

نمودار ۱: فراوانی انجام اپیزیوتومی در زایمانهای طبیعی در بیمارستان ایزذی و الزهرا در سال ۱۳۹۰ ۳۵نمودار ۲: فراوانی انجام اپیزیوتومی بر حسب بیمارستان در …