می 16, 2021

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل مؤثر در کاهش خطاهای انسانی در عملیات مالی با استفاده از مدل سه‌شاخگی (ساختاری، …

در تجزیه و تحلیل پیش بینی خطاهای انسانی کلیه ی خطاهای انسانی ممکن در هر یک از وظایف شغلی پیش بینی شده و راهکارهای ریکاوری …

بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن- قسمت ۴

گفتار دوم : زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. ۹۰گفتار سوم : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… ۹۲مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در …