آوریل 17, 2021

سایت مقالات فارسی – اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس …

۴-تسلط بر محیط :  یکی دیگر از کلیدهای رسیدن به بهزیستی، تحت کنترل داشتن جهان پیرامون است. یعنی هر کسی باید بتواند تا حد زیادی بر …

پژوهش – اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر کیفیت زندگی، استرس …

انفارکتوس قلبی(MI)درد قفسه سینه یا آنژین صدری که می تواند به صورت پایدار یا ناپایدار باشد.مرگ ناگهانیآریتمی ها[۶۰]نارسایی قلبیهر کدام از موارد فوق می تواند …