برچسب: یادگیری سازمانی

منابع پایان نامه و مقاله در مورد جایگاه فکر و اندیشه مدیران در مدل مهارتی مشتق از مدل رابرت کتز -غفاریان

 یک مدل مهارتی مشتق از مدل رابرت کتز بر این اساس بنا شده است که در جایگاه مدیران ارشد, اهمیت مهارتهای فنی به حداقل خود می رسد و در مقابل این مهارتهای ادراکی هستند که نقش تعیین کننده تری می یابند.این مدل بهینه پیشنهاد می کند که برای جایگاه مدیران عامل که در راس سازمانها…

By [email protected] آوریل 4, 2020 0