آوریل 17, 2021

حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و رضایت مشتری- قسمت …

ضیاء الدین، محمد مهدی، ۱۳۷۹، “ارزیابی سطوح خدماتی هتلهای ۵ ستاره تهران بر اساس نظر سنجی از مشتریان خارجی و معیار‌های بین‌المللی و ارائه راهکارهایی …

حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری …

نتایج حاصل از تحلیل داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر” بازاریابی رابطه‌مند”بر”رضایت مشتریان” با اطمینان ۹۵ درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و با توجه …

متن کامل – بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

۴۷٫۳ مصرف رسانه ای داشتن ماهواره جدول شماره(۴-۷) وضعیت داشتن یا نداشتن ماهواره را نشان می دهد. چنانکه ملاحظه می شود، ۸۱٫۵ درصد اظهار داشته …

بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس …

درصد ۱ غیر شاغل ۲۰۲ ۵۰٫۵ ۲ شاغل ۱۹۸ ۴۹٫۵ نمودار‏۴‑۵: اشتغال وضعیت مالکیت منزل جدول شماره(۴-۶) وضعیت مالکیت منزل را نشان می دهد. همان …