می 8, 2021

تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی- قسمت ۶

کامل کردنی-کوته پاسخ-انشاییمشاهده حکایت گونه-مصاحبه غیر سازمان یافتهگزارش     سنجش عملکردی-سنجش واقعیسنجش کارپوشه-نمایشخودسنجی دانش آموز     طرفداران روش های سنجش اصیل یا جایگزین …

بررسی وضعیت توانمندسازی روان‏شناختی کتابداران کتابخانه‏های دانشگاهی شهر تهران از دیدگاه آنان- قسمت ۸- قسمت 3

۲-۱-۱۰٫خودکارآمدی کارکنان   خودکارآمدی[۴۴] از نظریه شناخت اجتماعی [۴۵]آلبرت باندورا (۱۹۹۷) روان‌شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوتهای فرد به توانائیهای خود در انجام …