می 8, 2021

بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات- قسمت ۲

۳-۱-۲ حقیقت زمان ۷۹
۳-۱-۲-۱حقیقت زمان از دیدگاه ملاصدرا ۸۲
۳-۱-۲-۲ حقیقت زمان از دیدگاه امام خمینی ۸۵
۳-۲ مکان وزمان بهشت وجهنم ۸۷
۳-۲-۱ مکان وزمان بهشت وجهنم از دیدگاه ملاصدرا ۸۷
۳-۲-۲ مکان وزمان بهشت وجهنم از دیدگاه امام خمینی ۸۹
۳-۲- ۳مناسبات آن با آیات وروایات ۹۲
۳-۳ وجود کنونی بهشت وجهنم ۹۸
۳-۳-۱ دلائل منکران ۹۹
۳-۳-۱-۱ دلیل نقلی ۱۰۰
۳-۳-۱-۲ دلیل عقلی منکران ۱۰۲
۳-۳-۲ دیدگاه ملاصدرا در مورد وجود کنونی بهشت وجهنم ۱۰۲
۳-۳-۳دیدگاه امام خمینی در مورد وجود کنونی بهشت وجهنم ۱۰۴
۳-۳-۴ مناسبات آن با آیات وروایات ۱۰۵
۳-۳-۴-۱ آیات وروایات مربوط به معراج پیامبر(ص) ۱۰۶
۳-۳-۴-۲ آیاتی که دلالت بر مهیاشدن بهشت وجهنم دارد ۱۰۷
۳-۳-۴- ۳آیات وروایات دال بر رؤیت بهشت وجهنم در دنیا ۱۰۸
۳-۳-۴-۴ احاطه جهنم به کافران ۱۰۹
۳-۳-۴-۵آیاتی که مالکیت مؤمنین را بر بهشت ثابت می کند ۱۱۱
۳-۳-۴-۶ روایات دالّ بر تشکیل کنونی بهشت وجهنم از اعمال انسان ها ۱۱۱
فصل چهارم: جلوه های نعمت های بهشت و عذاب های جهنم ۱۱۴
۴-۱ نعمت های بهشتی ۱۱۵
۴-۱-۱خدمتگزاران بهشتی ۱۱۵
۴-۱-۲ ظروف بهشتی ۱۱۸
۴-۱-۳ لباس‏ها و زیورهای بهشتی ۱۱۹
۴-۱-۳-۱ لباس هایی از سندس واستبرق ۱۱۹
۴-۱-۳-۲ دستبندهایی از طلا، نقره ومروارید ۱۲۰
۴-۱-۴ همسران بهشتی ۱۲۰
۴-۱-۴- ۱پاک و پاکیزه ۱۲۱
۴-۱-۴-۲ فراخ چشم ۱۲۲
۴-۱-۴-۳ تنها دلباخته ی همسران خویش و هم سن وسال ۱۲۲
۴-۱-۴-۴ همچون مروارید در صدف ویاقوت ومرجان ۱۲۴
۴-۱-۵ مشروبات بهشتی ۱۲۸
۴-۱-۵-۱شراب های طهور وغیر مسکروعاری از تباهی ۱۲۸
۴-۱-۵-۲آب حیات ۱۳۰
۴-۱-۶ نهرهای بهشتی ۱۳۲
۴-۱-۷ خوردنی‏های بهشتی ۱۳۴
۴-۱-۷-۱ میوه های فراوان ۱۳۴
۴-۱-۷-۲میوه های دائمی ۱۳۶
۴-۱-۷-۳ درخت سدر ۱۳۷
۴-۱-۷-۴گوشت های بهشتی ۱۳۹
۴-۱-۸تخت‏ها و فرش‏ها ۱۴۰
۴-۱-۸-۱ تخت ها ی رو به روی هم ۱۴۰
۴-۱-۸-۲ تخت هایی زربا فت ۱۴۲
۴-۱-۸-۳ تخت ها وفرش هایی بلند مرتبه ۱۴۲
۴-۱-۹ سلام وامنیت ۱۴۴
۴-۱-۱۰ مقام رضوان الهی ۱۴۸
۴-۱-۱۱ خلود در نعمت ها ولذت ها ۱۵۴
۴-۲ عذابهای جهنم ۱۵۵
۴-۲-۱خوردنی های جهنم ۱۵۶
۴-۲-۱-۱ضریع ۱۵۶
۴-۲-۱-۲غذای گلوگیر ۱۵۷
۴-۲-۱-۳غسلین ۱۵۷
۴-۲-۱-۴حمیم و غساق دو نوشایه جهنمی ۱۵۸
۴-۲-۱-۵ درخت زقّوم ۱۶۰
۴-۲-۲ غل و زنجیر دوزخیان ۱۶۵
۴- ۲- ۳ لباس های دوزخیان ۱۶۸
۴-۲-۳-۱ لباس های آتشین ۱۶۸
۴-۲-۳-۲پیراهن های آتش زا (قطران) ۱۶۸
۴-۲-۴ گرزهای آتشین ۱۶۹
۴-۲-۵ سایه هایی از دود و آتش ۱۷۰
۴-۲-۶ بادهای گرم و سوزان ۱۷۲
۴-۲-۷ تبدیل پوست انسان بعد از سوخته شدن آن در آتش دوزخ ۱۷۴
۴-۲-۸ سوختن درون انسان به وسیله آتش جهنم ۱۷۷
۴-۲-۹ دشمنی وخصومت ۱۸۰
۴-۲-۱۰ خلود در عذاب ۱۸۱
نتیجه گیری ۱۸۵
فهرست منابع ۱۸۹
الف- فهرست منابع فارسی: ۱۸۹
ب- فهرست منابع عربی: ۱۹۲
ج- فهرست مقالات ۱۹۷
فصل اول:
کلیات

 

۱-۱مقدمه

 

مباحث مربوط به بهشت وجهنم از اصلی ترین مباحث حوزه معادشناسی است.این پایان نامه متکفل استقراء آراء امام خمینی(ره)وملاصدرا در این زمینه وهمچنین دسته بندی وارائه نظام مند این آراء به صورتی روش مند می باشد.یکی دیگراز رسالت های این پایان نامه این است که در نگاه تطبیقی به این ارائه مبادرت ورزد تابرخی از نقاط عطف ونوآوری های خاص در نظرگاه امام(ره) که ازپیروان مکتب صدرایی است کشف گردد ورسالت مهم دیگراین پایان نامه غنی سازی درون مایه ی مباحث وتبیین های فلسفی عرفانی آراء ازدیدگاه هاوتحلیل های تفسیری حضرت امام وملاصدرا وبیان استشهادها واستدلال های مربوط به آیات وروایات در حوزه های مورد بحث است.مسائلی نظیر:ماهیت بهشت وجهنم وجایگاه آن در عوالم وجود وقیامت ومکان وزمان بهشت وجهنم وسایر شاخصه های آن وطبقات بهشت وجهنم ومقامات آن وارتباط آنها با اعمال وجسمانی وروحانی بون عذابهاو…همه وهمه ازمسائلی است که در یک نظام وساختارروشن وازسویی مبتنی برمبانی فلسفی عرفانی وازسوی دیگرمدلل به آیات وروایات می توانند در این پایان نامه عرضه گردند.

 

۱-۲سؤالات تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *