می 8, 2021

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶- قسمت ۳۰

۱- متن های چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این میثاق از اعتباری برابر برخوردار است و آنها در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
۲- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تایید شده این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده ۲۶ ارسال خواهد کرد.*
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

فهرست منابع و مآخذ

 

منابع فارسی
کتابها:

 

 

  1. آقایی، بهمن. فرهنگ حقوقی بهمن، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۵٫

 

  1. آر کریون، میتوسی.چشم اندازی به توسعه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه دکتر محمد حبیبی مجنده، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۷٫

عکس مرتبط با اقتصاد

 

  1. آنتونیو کسسه.حقوق بینالملل در جهانی نامتحد، ترجمۀ مرتضی کلانتریان، نشر آگه، ۱۳۷۰٫

 

  1. تقیزاده انصاری ، مصطفی.ترمینولوژی حقوق بینالملل، انتشارات دادگر، ۱۳۸۳٫

 

  1. ساعد وکیل، امیر. عسکری ، پوریا.نسل سوم حقوق بشر، حقوق همبستگی، انتشارات مجد، ۱۳۸۳٫

 

  1. شریفیان، جمشید. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰٫

 

  1. ضیائی بیگدلی، محمدرضا. حقوق بینالملل عمومی، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ بیست و نهم، ۱۳۸۶٫

 

  1. ضیائی بیگدلی،محمد رضا.حقوق معاهدات بینالملل، ، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، ۱۳۸۵٫

 

  1. عسکری، پوریا. حق شرط بر معاهدات حقوق بشری، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۰٫

 

  1. مصفا،نسرین. کنوانسیون حقوق کودک و بهرهوری از آن در حقوق داخل ایران ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫

 

  1. موسی زاده، رضا.حقوق معاهدات بینالمللی، ، نشر دادگستر، ۱۳۷۷٫

 

  1. موسیزاده،رضا. حقوق معاهدات بینالملل ، نشر میزان، چاپ دوم،زمستان ۸۳

 

  1. موسیزاده،رضا.حقوق بینالملل عمومی ۱و۲، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، چاپ دوم، ۱۳۷۸٫

 

  1. مهرپور، حسین. حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران. تهران، اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۴٫

 

  1. مهرپور، حسین. نظام بینالمللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷٫

 

 1. ناصر زاده، هوشنگ. اعلامیه های حقوق بشر. نشر مجد، ۱۳۷۲٫

 

کتابهای لاتین
Briggs, Herbert H. “International law commission”. New. York: cornell university Press, 1965.
Jake Donnery, “Human Right in the New word order”, word policy journal, spring , 1992.
Mattew craven, The International Covenant on Economic, Social and cultural Rights, clarendon press oxford. Newyork, second published, 1998.
Rodolf. Bindschdler. “Treaties Reservations”. Inencyclo pedia of public internation law. Vol.7.
P.M. Dupuy: Droit International public, Dalloz, 4e ed, 1998.
Silvio, Marcuz Helmons,” Historical Development of Human Rights”. Strasburg collection of lecture, IIHR, 1998
مقالات فارسی
احمد اسماعیل تبار«،حق شرط در معاهدات بین المللی»،نامه مفید،ش ۱۸، ۱۳۷۸٫
توکل حبیب زاده، «جمهوری اسلامی ایران و حق شرط در معاهدات بینالمللی حقوق بشر»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۳ .
تی یا، وانک. جهان سوم و حقوق بینالملل، ترجمه محسن محبی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوق بینالملل، ج۱ شماره۸، ۱۳۶۶٫
سید حسین ،عنایت.« تنظیم معاهدات بینالمللی در حقوق کنونی ایران»، دفتر خدمات حقوقی بینالمللی ج.ا.ا، ۱۳۷۰٫
سید محمد قاری ،سید فاطمی،« معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت»،.مجله حقوقی،دفتر خدمات حقوقی بین امللی ج.ا.ا، شماره ۲۸، ۱۳۸۲٫
سید محمد قاری سید فاطمی، «دادگاه جدید اروپایی حقوق بشر»، مجله حقوقی ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ج.ا.ا، شماره ۲۵٫
سید محمد قاری سید فاطمی، مجله حقوقی، شماره ۲۸٫
صفت الله طاهری شمیرانی، «حق شرط در معاهدات»، مجله سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره یک، بهار ۱۳۸۷٫
کاترین، رجول،«حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی (۵۲) ۲۴کمیته حقوق بشر».ترجمه توکل حبیبزاده، مجلۀ حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۲، ۱۳۸۴٫
گروه پژوهش روابط بینالمللی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، سال دوم، شماره چهارم، سال ۱۳۸۷٫
محمد کاظم عمادزاده،« حق شرط در معاهدات بینالمللی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بینالملل، شماره۸، سال ۱۳۶۹٫ یان، براون لی،« نظری اجمالی بر حقوق معاهدات»، ترجمه احمد قطینه، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوق بینالمللی، ج.ا.ا،شماره۵ ، ۱۳۶۷٫
مصطفی فضائلی،« کنوانسیون و حق تحفظ»، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان،شماره دوم..
گزارشهای بین المللی
“Vienna convention on the law of the ties between statacs and international organization or between international organization”. Un. Doc. A/Conf. 129,15,20 march 1986.
Year book International Law Commission., 190, 1966.
General comment No 24 (52), Un Doc .ccPR/C/21/Rev,1/1996,para.17.
IcJ Reports (1996). Vol.II,P.653.
Restrictions to the Death penalty , Advisory opinion No.Dc -3/83,8sept . 1983 in (1984) 23 I.L.M .320 ,341.
General Comment,1994,par.V.
تفسیر عمومی شماره ۳ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۱۹۹۰٫
تفسیر عمومی شماره ۱۰ مصوب جلسه پنجاه یکم، یک دسامبر ۱۹۹۸٫
تفسیر عمومی شماره ۹ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ۱۹۹۸
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶٫
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، ۱۹۶۶٫
کنواسیون وین ،۱۹۶۹٫
اعلامیه جهانی حقوق بشر.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *