آوریل 14, 2021

پایان نامه مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خود شیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی ، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۲

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۵

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۶

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۸

تعاریف نظری و عملیاتی…………………………………………………………………………………………….. ۹

فصل دوم: زمینه و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲

افسردگی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

تاریخچه افسردگی…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

اختلال افسردگی اساسی……………………………………………………………………………………………. ۱۳

شیوع……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

سبب شناسی اختلال افسردگی اساسی………………………………………………………………………….. ۱۷

عوامل زیست شناختی………………………………………………………………………………………………. ۱۷

عوامل نوروشیمیایی………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

عوامل روان­پویشی…………………………………………………………………………………………………… ۱۹

عوامل یادگیری……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

نظری­های افسردگی…………………………………………………………………………………………………. ۲۰

نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

نظریه اصالت وجودی………………………………………………………………………………………………. ۲۱

عوامل شخصیتی……………………………………………………………………………………………………… ۲۲

مدل رفتاری لوینسون……………………………………………………………………………………………….. ۲۳

مدل خویشتن داری رم……………………………………………………………………………………………… ۲۴

مدل شناختی بالینی بک…………………………………………………………………………………………….. ۲۵

نظریه شیکه تداعی…………………………………………………………………………………………………… ۲۹

مدل دزماندگی آموخته شده………………………………………………………………………………………… ۳۲

مدل تکرار غیرارادی خودنظم بخش……………………………………………………………………………… ۳۳

مدل سبک­های پاسخی به افسردگی……………………………………………………………………………… ۳۴

مدل شناختی جدید بک از افسردگی…………………………………………………………………………….. ۳۵

مدل زیرسیستم­های شناختی متعامل………………………………………………………………………………. ۳۷

اختلال اضطراب فراگیر…………………………………………………………………………………………….. ۴۳

سیر اختلال اضطراب فراگیر در DSM………………………………………………………………………… 43

سیر و پیش آگهی……………………………………………………………………………………………………. ۴۵

نظریه­های شناختی GAD…………………………………………………………………………………………. 47

نظریه­ی بک…………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

نظریه­ی بارلو………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

نظریه­ی بورکووک……………………………………………………………………………………………………. ۵۶

نظریه­ی ولز……………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

اختلال شخصیت خودشیفته……………………………………………………………………………………….. ۶۶

تاریخچه و تول خودشیفتگی………………………………………………………………………………………. ۶۶

خودشیفتگی…………………………………………………………………………………………………………… ۶۸

شیوع……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹

توصیف­های اختلال شخصیت خودشیفته……………………………………………………………………….. ۷۰

انواع شخصیت خودشیفته………………………………………………………………………………………….. ۷۲

نوع بزرگ منش………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

نوع آسیب پذیر………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

روی­آوردهای مختلف اختلال شخصیت خودشیفته…………………………………………………………… ۷۶

روان­پویشی……………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

زیستی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… ۷۷

شناختی رفتاری………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

بین فردی……………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

طرحواره­های ناسازگار اولیه……………………………………………………………………………………….. ۸۰

نظریه یانگ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

طرحواره­های حوزه­ی بریدگی و طرد……………………………………………………………………………. ۸۳

طرحواره­ی رهاشدگی / بی ثباتی…………………………………………………………………………………. ۸۳

طرحواره­ی بی اعتمادی / بدرفتاری………………………………………………………………………………. ۸۳

طرحواره­ی محرومیت هیجانی…………………………………………………………………………………….. ۸۳

طرحواره­ی نقص / شرم…………………………………………………………………………………………… ۸۴

طرحواره­ی انزوای اجتماعی / بیگانگی………………………………………………………………………….. ۸۴

طرحواره­ها­ی حوزه خودگردانی و عملکرد مختل ……………………………………………………………. ۸۴

طرحواره­ی وابستگی/ بی کفایتی………………………………………………………………………………….. ۸۴

طرحواره­ی آسیب پذیری نسبت به زیان و بیماری……………………………………………………………. ۸۵

طرحواره­ی خود تول نیافته / گرفتار……………………………………………………………………………… ۸۵

طرحواره­ی شکست………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

طرحواره­ها­ی حوزه محدودیت­های مختل ……………………………………………………………………… ۸۵

طرحواره­ی استحقاق / بزرگ منشی……………………………………………………………………………… ۸۶

طرحواره­ی خویشتن داری و خودانضباطی ناکافی……………………………………………………………. ۸۶

طرحواره­­های حوزه دیگر جهت­مندی……………………………………………………………………………. ۸۶

طرحواره­ی اطاعت…………………………………………………………………………………………………… ۸۷

طرحواره­ی ایثار………………………………………………………………………………………………………. ۸۷

طرحواره­­های حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری………………………………………………….. ۸۷

طرحواره­ی بازداری هیجانی……………………………………………………………………………………….. ۸۸

طرحواره­ی معیارهای سختگیرانه و عیب جویی افراطی……………………………………………………… ۸۸

پیشینه­ی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………………….. ۹۲

تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………………………………………………………………….. ۹۲

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………… ۹۶

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………. ۹۶

ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار اولیه­ی یانگ……………………………………………………. ۹۶

پرسشنامه شخصیت خودشیفته…………………………………………………………………………………….. ۹۷

روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….. ۹۸

روش اجرا…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

الف- یافته های جمعیت شناختی………………………………………………………………………………. ۱۰۰

ب- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………… ۱۰۲

ج- بخش استنباطی (یافته های مربوط به فرضیه ها)………………………………………………………. ۱۰۴

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵

منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *