آوریل 13, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۱۷

کارگزاری تامین سرمایه نوین ۵-۳ ) ابزارها و روشهای گردآوری دادههایکی از اصلی ترین بخشها در یک کار تحقیقی جمع آوری اطلاعات میباشد چناچه این …

رابطه خبرگی کارشناسان با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک- قسمت ۱۸

مبنای انتخاب رشتههای مرتبط و غیرمرتبط واحدهای درسی رشتهها میباشد، رشتههایی که چند واحد درسی مربوط به بازار سرمایه و سرمایهگذاری داشته باشند، در گروه …