می 9, 2021

مدل سروکوال

تلاشای پارسورامان ، بری وزیتامل از سال ۱۹۸۳ شروع شد. در اواسط سال ۱۹۸۵ پاراسورامان و همکاران ایشون یه مقاله مفهومی رو منتشر کردن که …

درباره : تعـریف یادگیری

“دانش اندوزی، فهمیدن یا تسلط یابی از راه تجربه یا مطالعه.” کیمبل[۲] یادگیری رو این گونه تعریف کرده: “تغییر تقریبا پایدار در توان رفتاری(رفتار بالقوه) …