آوریل 13, 2021

مقاله علمی با منبع : طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت …

فال کردم دست بدخواهانش زیر سنگ باد راست چون دستی که سنگ آسیا دارد زبر( دهخدا، ۱۳۸۶: ۱۱۳۳)«تفالوا بالخیر تجدوه » فال نیکو زنید، تا نیکیتان …

علمی : طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب …

وز نـــــمودار زیــــــــج و اســطـــرلاب درکشیــــــــدی ز روی غیـــب نــقــاب( نظامی، ۱۳۷۸ ج :۶۱)بــه حــکم دعــوی زیــج وگواهی تقویم شــب چهـــارم ذی حــجّــه سنـه ثـامیم(انوری،۱۳۷۲، …

تحقیق – طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب قَداسَت فال و …

مـــاه روزای بــه روی خـوب چـو مـــاه بـــاده ی لــعـل مشک بــوی بـخــواهگشت روشن چـــو مــاه بـزم کـه گشـت نـــام ایــن روز مــاه و روی …

دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب …

فال کوزه بین ارامنۀ ایران: همچنین، در کتاب «جشن های آتش» مانند چنین فالی، باید از فال بُلونی Boluni یادکرد که آن هم فال کوزه …

تحقیق دانشگاهی – طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب …

معمول بود که اغلب گروهی از مغان مباشرت آن را به عهده داشتند که درکارزایچه آزموده بودند.»( رضی، ۱۳۷۹ : ۳۶۰-۱)در این زمان پیش بینی، …

سامانه پژوهشی – طراحی مدل مدیریت استراتژیک برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایراناهمّیّت بازتاب …

بـخوانـد آن زمــان شـاه جاماسب را کـجـا رهـنـمـون بـود گـشتـاسب راســرمــؤبــدان بـــود وشـاه روان چـراغ بــــزرگــــــان و اسپهبــدانچـنان پـاکـدین بـود و پـاکیزه جان کــه بــودی …