آوریل 14, 2021

بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس …

درصد ۱ غیر شاغل ۲۰۲ ۵۰٫۵ ۲ شاغل ۱۹۸ ۴۹٫۵ نمودار‏۴‑۵: اشتغال وضعیت مالکیت منزل جدول شماره(۴-۶) وضعیت مالکیت منزل را نشان می دهد. همان …